Дүрэм журам

НүүрДүрэм журам

1.
ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

Энэхүү гэрээгээр Премиум Бьюлдинг Материалс ХХК-тай гэрээ байгуулсан харилцагч нь цаашид /харилцагч гэх/ Central платформоор бетон зуурмагийн захиалга ѳгөх, баталгаажуулах, гүйцэтгэлийн явцад мэдээлэл солилцох, хяналт хийх, гүйцэтгэлийн тайлан мэдээ, харилцагчтай байгуулсан гэрээний биелэлт, төлбөрийн гүйцэтгэл талаархи мэдээлэл солилцоо, баримтжуулах хэрэгсэл болж харилцагчтай байгуулсан харилцааг зохицуулна. Дээрхи апплизейшнээр оруулсан мэдээ, мэдээлэл, баталгаажуулсан хүсэлт зэрэг нь нотлох баримт болон бүртгэгдэнэ.

2.
ГЭРЭЭНИЙ ХАРИЛЦАА
3.
ХАРИЛЦАГЧИЙН ХУВИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
4.
АППЛИКЕЙШН ИДЭВХГҮЙ ТӨЛӨВТ ОРУУЛАХ, ХААХ, ГЭРЭЭ ЦУЦЛАХ
5.
ХАРИУЦЛАГА
6.
ДАВАГДАШГҮЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛС
7.
МАРГААН ШИЙДВЭРЛЭХ